وضعیت شغلی

  • 1401
    معاونت اداری و مالی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و ISC
     
  • - 1372
    هیأت علمی - مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
    دانشیار