طرح های پژوهشی در دست اجرا

  • 1398
    بررسی روند علمی دانشگاه های استان های کمتر برخوردار وزارت عتف در جبهه های پژوهش معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری و مقایسه با شش دانشگاه همتراز کشورهای عضو OIC
     
  • 1397
    تناسب تعداد نشریات معتبر کشور در حوزه های شش گانه و پیش بینی روند این تناسب