انجمن های علمی

 • 2024  - انجمن علوم اطلاعات و فناوری (asis&t)
 • 1397 - 1400
  رئیس هیئت مدیره انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران شاخه فارس
  شیراز، خیابان حافظ، مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس
 • 1394 - 1397
  رئیس هیئت مدیره انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران شاخه فارس
  شیراز، خیابان حافظ، مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس
 • 1394-1390
  نایب رئیس انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران شاخه فارس
  دانشگاه شیراز
 • 1390-1387
  نایب رئیس انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران شاخه فارس
  دانشگاه شیراز