تحصیلات

 • 1386
  علم اطلاعات و دانش شناسی
  دکترا - دانشگاه تهران
 • 1370
  علم اطلاعات و دانش شناسی
  کارشناسی ارشد _ دانشگاه شیراز
 • 1364
  زبان و ادبیات انگلیسی
  کارشناسی - دانشگاه شیراز