سمت های اجرایی

 
 • سرپرست گروه پژوهشی ارزیابی و توسعه منابع، گروه پژوهشی زبانشناسی رایانشی، گروه پژوهشی طراحی و عملیات سیستم ها ـ از آذر 1402 ـ
 
 • معاون اداری و مالی
  مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
 •  
  معاون پژوهشی
  مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
 •  
  مدیر امور پژوهشی
  مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
 •  
  رئیس امور اداری
  مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
 •  
  مدیر پایگاه اطلاعاتی مقالات فارسی
  مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
 •  
  مدیر اداره انتشارات
  مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
 •  
  مسئول آموزش
  مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
 •  
  مسئول کارگاه ها و همایش ها
  مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
 • 1374 -
  رئیس صندوق قرض الحسنه مرکز منطقه ای
  مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری