سخنرانی ها

 • 1399/9/22
  پژوهش و اخلاق داوری
  هفته پژوهش: در سطح ملی محل برگزاری مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
 • 1399/9/19
  سلامت و اخلاق در پژوهش
  دانشگاه امام صادق (ع): پردیس خواهران اعضای هیأت علمی
 • 1398/9/19
  داوری مقالات علمی و چالش های آن