عضویت در شورا ها و کمیته ها

 • شورای علمی
  مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
 •  
  عضو هیئت رئیسه
  مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
 •  
  شورای سیاستگذاری تءمین منابع علمی
  وزارت علوم تحقیقات و فناوری _ معاونت پژوهش و فناوری
 •  
  کمیسیون نظام ملی اطلاع رسانی کشور
  وزارت علوم تحقیقات و فناوری _ معاونت پژوهش و فناوری
 •  
  عضو کمیسیون ملی یونسکو
  وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 •  
  مسئول کارگروه دسترسی آزاد
  وزارت علوم تحقیقات و فناوری _ معاونت پژوهش و فناوری
 •  
  عضو کارگروه ارزیابی وب سایت دانشگاه ها
  وزارت علوم تحقیقات و فناوری _ معاونت پژوهش و فناوری
 •  
  شورای علم سنجی دانشگاه پیام نور کشور
  دانشگاه پیام نور
 •  
  مسئول کمیته ترفیع پایه اعضای هیأت علمی
  مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
 •  
  مسئول کمیته اداری و مالی
  مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
 • 1398
  عضو حقیقی انجمن کتابخانه های عمومی استان فارس
  استانداری