طرح های پژوهشی خاتمه یافته

 • 1397
  مقایسه روند تأثیرگذاری بین المللی نشریات 57 کشور اسلامی در 27 حوزه موضوعی در سایمگو طی بازه زمانی 2015-2013 و بررسی رابطه GDP کشورهای عضو با شاخص های اثربخشی نشریات کشورها
   
 • 1396
  دسترسی آزاد و بازسازی ارتباط علمی
   
 • 1395
  ایجاد نظام ملّی شناساگر دیجیتالی اشیاء: فاز اول طراحی و پیاده سازی شناساگر: فاز اول طراحی و پیاده سازی شناساگر دیجیتالی مقاله های نشریات معتبر فارسی
   
 • 1393
  طراحی و پیاده سازی نظام استنادی علوم پلیس کشورهای اسلامی و منطقه
   
 • 1393
  آسیب شناسی ارجاعات کتابشناختی نشریات علمی ـ پژوهشی و علمی ـ ترویجی ایران
   
 • 1392
  طراحی و پیاده سازی سامانه نشریات چاپ مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری در محیط لینوکس
   
 • 1392
  بررسی، شناسایی و ارزیابی ویژگی ها و روند انتشار نشریات علمی معتبر
   
 • 1390
  طراحی و پیاده سازی نظام ارزیابی وب سایت دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد