فعالیت های آموزشی

 • سیاستگذاری علم و فناوری
  مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
 •  
  روش تحقیق
  مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
 •  
  سمینار تحقیق
  مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
 •  
  وب سنجی
  مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
 •  
  کارورزی
  مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
 •  
  کتابخانه‌های تخصصی و توسعه اهداف سازمانی
  دانشگاه شیراز
 •  
  آشنایی با بانکهای اطلاعاتی
  دانشگاه شیراز
 •  
  مواد سمعی و بصری
  دانشگاه شیراز
 •  
  مدیریت منابع چند رسانه ای
  دانشگاه پیام نور شیراز