کارگاه های آموزشی

 • 1399/7/30
  مسئولیت های اخلاقی دانشگاه ها در قبال گروه های آمو.زشی
  معاونت آموزشی وزارت عتف(جهت معاونان آموزشی دانشکده ها و مدیران گروههای آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز)
 • 1399/7/29
  عهدنامه اخلاقی گروه های آموزشی
  (معا.نت آموزشی وزارت عتف، با همکاری دانشگاه شیراز)
 • 1398/11/15
  مقاله نویسی
  ویژه اعضای هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی فاطمیه (س)
 • 1398/9/25
  نحوه ارسال مقاله به نشریات و راهبردهای کلی افزایش و بهبود استناد
  دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیأت علمی دانشگاه های استان فارس: دوره آموزشی مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی
 • 1398/9/25
  دسترسی آزاد و مجراهای آن
  دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیأت علمی دانشگاه های استان فارس: دوره آموزشی مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی
 • فروردین 1398
  مقاله نویسی
  مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
 • تیر 1397
  تکنیک های نگارش و انتشار مقاله
  مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
 • اردیبهشت 1396
  اخلاق در پژوهش
  دانشگاه پیام نور فارس
 • اردیبهشت 1396
  استخراج مقاله از پایان نامه و انتخاب نشریه مناسب
  دانشگاه پیام نور فارس
 • خرداد 1396
  استخراج مقاله از پایان نامه و انتخاب نشریه مناسب
  دانشگاه صنعتی شیراز
 • آبان 1396
  شاخص های ارزیابی پژوهش مرتبط از طریق پایگاه های معتبر WoS , SCUPUS, ISC
  دانشگاه یاسوج
 • آذر 1396
  آشنای با نظام های استنادی داخلی و خارجی و شاخص های ارزیابی
  هفته پژوهش: نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استان فارس
 • آذر 1396
  مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی
  دانشگاه شیراز - کارگاه های دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی
 • اسفند 1396
  شاخص های ارزیابی پژوهش
  مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
 • آذر 1395
  آشنایی با منابع دسترسی آزاد
  مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
 • آذر 1395
  مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی
  دانشگاه شیراز - کارگاه های دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی
 • اسفند 1395
  شاخص های ارزیابی پژوهشگران و کار با پایگاه های استنادی
  دانشگاه صنعتی شیراز
 • بهمن 1394
  مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی
  دانشگاه شیراز - کارگاه های دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی