نمایش ۱۹ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
دکتر نرجس

دکتر نرجس ورع

موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)
دکتر نرجس ورع
- -
- موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)

https://faculty.isc.ac/drvara/fa

دکتر مریم

دکتر مریم یقطین

موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)
دکتر مریم یقطین
- دکترای تخصصی
- موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)

https://faculty.isc.ac/dryaghtin/fa