منصوره صراطی شیرازی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری۱۳۹۵علم اطلاعات و دانش شناسیشهیدچمران اهواز