نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۹ مورد.
دکتر سید آرش

دکتر سید آرش حق پناه

موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)
دکتر سید آرش حق پناه
- -
- موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)

https://faculty.isc.ac/drhaghpanah/fa

دکتر فرشید

دکتر فرشید دانش

موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)
دکتر فرشید دانش
- دکترای تخصصی
۰۷۱۳۶۴۶۸۴۱۲ موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)

https://faculty.isc.ac/drfarshiddanesh/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science
فروغ

فروغ رحیمی

موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)
فروغ رحیمی
- دکتری
۰۷۱۳۶۸۹۸۳۵۱ موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)

https://faculty.isc.ac/frahimi/fa

Google Scholar ORCID Web of Science
دکتر هاجر

دکتر هاجر ستوده

موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)
دکتر هاجر ستوده
- -
- موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)

https://faculty.isc.ac/drsotudeh/fa

منصوره

منصوره صراطی شیرازی

استادیار
موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)
منصوره صراطی شیرازی
استادیار دکتری
- موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)

https://faculty.isc.ac/serati/fa

دکتر هاجر

دکتر هاجر صفاهیه

موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)
دکتر هاجر صفاهیه
- -
- موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)

https://faculty.isc.ac/drsafaheih/fa

فاطمه علی نژاد چمازکتی

مربی
موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)
فاطمه علی نژاد چمازکتی
مربی -
- موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)

https://faculty.isc.ac/alinezhad/fa

دکتر حمید

دکتر حمید علیزاده زوج

موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)
دکتر حمید علیزاده زوج
- -
- موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)

https://faculty.isc.ac/drhalizade/fa

دکتر سید احمد

دکتر سید احمد فاضل زاده حقیقی

موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)
دکتر سید احمد فاضل زاده حقیقی
- -
- موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)

https://faculty.isc.ac/drfazelzadeh/fa

دکتر اکرم

دکتر اکرم فتحیان دستگردی

موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)
دکتر اکرم فتحیان دستگردی
- دکترای تخصصی
۰۷۱۳۶۸۹۸۱۴۴ موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)

https://ricest.ac.ir/resume/drfathian/

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE
دکتر محمدرضا

دکتر محمدرضا فلاحتی قدیمی فومنی

موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)
دکتر محمدرضا فلاحتی قدیمی فومنی
- -
- موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)

https://faculty.isc.ac/drfalahati/fa

دکتر محمدهادی

دکتر محمدهادی فلاحی

موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)
دکتر محمدهادی فلاحی
- -
- موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)

https://faculty.isc.ac/drfallahi/fa

دکتر محمدرضا

دکتر محمدرضا قانع

استادیار
موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)
دکتر محمدرضا قانع
استادیار دکتری
۳۶۴۶۸۴۵۰-۰۷۱ موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)

https://faculty.isc.ac/drghane/fa

مرضیه کهندل جهرمی

مربی
موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)
مرضیه کهندل جهرمی
مربی -
- موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)

https://faculty.isc.ac/kohandel/fa

دکتر علی

دکتر علی گزنی

موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)
دکتر علی گزنی
- -
۰۷۱۳۶۸۹۸۱۴۲ موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)

https://faculty.isc.ac/draligazni/fa

Google Scholar Scopus

دکتر نیلوفر مظفری

موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)
دکتر نیلوفر مظفری
- -
- موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)

https://faculty.isc.ac/drmozafari/fa

سیده سعیده میرحق جو لنگرودی

مربی
موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)
سیده سعیده میرحق جو لنگرودی
مربی -
- موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)

https://faculty.isc.ac/mirhaghjoo/fa

دکتر علی

دکتر علی نایبی

استاد
موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)
دکتر علی نایبی
استاد دکتری
- موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)

https://faculty.isc.ac/drnayebi/fa