مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱مصورسازی شبکه همکاری علمی پژوهشگران فصلنامه مدیریت سلامت با رویکرد علم سنجی: 1392 تاعلی نژاد چمازکتی، فاطمه - میرحق جو لنگرودی، سعیده -فصلنامه مدیریت سلامت1397 -
۲Traditional Citation Indexes and Alternative Metrics of ReadershipRiahinia, Nosrat - Rahimi, Forough -Jahangiri, Maryam -Mirhaghjoo, Saideh -Alinezhad Chamazkoti, FatemehInternational Journal of Information Science and Management2018 -
۳دراسة مضمونية لاربعة من المجلات العربية المفهرسة فی ISCکهندل جهرمی، مرضیه - رحیمی، فروغ - علی نژاد چمازکتی، فاطمه - میرحق جو لنگرودی، سعیدهمجلة اللغة العربیة و آدابها (فردیس قم)2017 -
۴رویکرد اخلاقی سردبیران و سهم آن ها از انتشار مقالات در نشریه خودی.رحیمی، فروغ - علی نژاد چمازکتی، فاطمه - کهندل جهرمی، مرضیه -میرحق جو لنگرودی، سعیدهفصلنامه اخلاق در علوم و فناوری1395 -
۵کارنامه علمی مجله فضای جغرافیایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر طی سال های 1394-1390در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام.میرحق جو لنگرودی، سعیده - علی نژاد چمازکتی، فاطمهمجله فضای جغرافیایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر1394 -
۶بررسی شاخص¬های هم¬تالیفی در مقالات مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام طی سال¬های 2012-2013.علی نژاد چمازکتی، فاطمه - میرحق جو لنگرودی، سعیده - رحیمی، فروغ - کهندل جهرمی - مرضیهمجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی(مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها).2014 -
۷ارزیابی و سنجش مقالات مجله جغرافیا و برنامه ریزی طی سالهای 1389-1393در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC 1394علی نژاد چمازکتی، فاطمه - میرحق جو لنگرودی، سعیده -مجله جغرافیا و برنامه ریزی1394 -
۸روابط بینامتنی دینی در قصیده ی «ثوره فی الجحیم» جمیل صدقی زهاوی.کیانی, حسین - علی نژاد چمازکتی، فاطمهمجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها (مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی)1390 -
۹الافتنان و الافادة فی رسائل ابن خلدون و ابن الخطیبعلی نژاد چمازکتی، فاطمه - میرحق جو لنگرودی، سعیده -فصلية دراسات الادب المعاصر1395 -
۱۰فلسطين من نظرة الکاتب و الشهيد الفلسطيني غسان کنفاني (في رواية رجال في الشمس)علی نژاد چمازکتی، فاطمه - میرحق جو لنگرودی، سعیده -فصلية دراسات الادب المعاصر1394 -
۱۱القرآن الکريم و الإکتشافات العلمية الحديثةرضایی، فاطمه - علی نژاد چمازکتی، فاطمه - میرحق جو لنگرودی، سعیده -فصلية دراسات الادب المعاصر1391 -
۱۲دراسة في رواية «ما تبقی لکم» لغسان کنفانیمیرحق جو لنگرودی، سعیده - علی نژاد چمازکتی، فاطمهفصلية دراسات الادب المعاصر1389 -
۱۳بیداری اسلامی از منظر قرآن کریممیرحق جو لنگرودی، سعیده - علی نژاد چمازکتی، فاطمهفصلنامه مطالعات قرآنی1397 -
۱۴تحلیل استنادی مقالات مجله مطالعات ادبیات تطبیقیعلی نژاد چمازکتی، فاطمهمطالعات ادبیات تطبیقی1393 -
۱۵گذری بر زیبایی شناسی اسلوب ندا در قرآن کریمکهندل جهرمی، مرضیه - علی نژاد چمازکتی، فاطمه - میرحق جو لنگرودی، سعیدهفصلنامه مطالعات قرآنی1390 -
نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.