مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱ترسیم نقشه ارتباط علمی نویسندگان دانشگاه تبریز طی سال های 2007 تا 2016 در پایگاه WOSعلی نژاد چمازکتی، فاطمه - میرحق جو لنگرودی، سعیدهدومین همایش ملی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران-شاخه فارس. چشم اندازهای ارتباط علمی1397 - 2
۲حذف در قرآن کریم (مطالعه¬ی بلاغی در سوره یس)میرحق جو لنگرودی، سعیده - علی نژاد چمازکتی، فاطمهدومین همایش ملی قرآن کریم و زبان و ادبیات عربی با محوریت بلاغت و نقد ادبی1394 - 8
۳بینامتنی تاریخی و اسطوره ای در شعر جبرا ابراهیم جبراعربی، سجاد - علی نژاد چمازکتی، فاطمه - میرحق جو لنگرودی، سعیدههمایش ملی بینامتنیت1393- 10
۴مطالعه تطبیقی اشعار محی الدین عربی و سنایی غزنوی (مطالعه موردی بینامتنی)عربی، سجاد - علی نژاد چمازکتی، فاطمه - میرحق جو لنگرودی، سعیدهدومین همایش ملی ادبیات تطبیقی1393 - 6
۵مروری بر شاخص های علم سنجی مجله کاوشنامه ادبیات تطبیقی در سال های 1390-1391.میرحق جو لنگرودی، سعیده - علی نژاد چمازکتی، فاطمهدومین همایش ملی ادبیات تطبیقی1393 - 6
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.