دکتر سید آرش حق پناه

ISC I    IR-0000-RR-FFD5BDD9

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۶مهندسی مکانیک (جامدات)دانشگاه شیراز
کارشناسی۱۳۸۷مهندسی مکانیک (حرارت و سیالات)دانشگاه شیراز
کارشناسی ارشد۱۳۸۹مهندسی مکانیک (طراحی کاربردی)دانشگاه شیراز
دکترای تخصصی۱۳۹۵مهندسی مکانیک (بیومکانیک)دانشگاه شریف

سوابق اجرایی

مدیر وبسایت دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز.

رئیس هسته کارآفرینی دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز.

مدیر مرکز نوآوری تخصصی علوم مهندسی دانشگاه شیراز.

عضو هیات تحریریه مجله Journal of Rehabilitation Sciences and Research

عضو کمیته اخلاق زیستی دانشگاه شیراز.